31.7.2020 г. Обновена! Задължителна актуализация на фърмуера за отпечатването на дневен финансов отчет до 30.9.2020

Съгласно публикуваните промени по Н-18 в ДВ на 31.7.2020 г., срокът за обновяване на фърмуера се удължава до 30.9.2020 г.!

Любезно каним клиентите, на които предстои обновяване да се свържат на сервизните ни телефони за записване на час.

§ 49. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 52 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2020 г.) в § 21, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.

Съгласно разпоредбите на НАП  от 31.7.2020 г. до привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 30 септември 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Сервизните организации са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ, при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия на фърмуера, в срок до 31 юли 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(ОБН.- ДВ, БР. 52 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2019 Г., ИЗМ. И ДОП.- ДВ, БР.9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г.)

§21. (1) В срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ представят за функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3.

(2)  До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 30 септемврии 2020 г., лицето по чл.3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции. В тези случаи лицата по чл. 52, ал.3 са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока по изречение първо.

Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ

Чл. 39. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. – ДВ, бр. 40 от 2013 г.,в сила от 30.04.2013 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение №5079 от 10.04.2013 г. на ВАС – ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от01.01.2014 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. -ДВ, бр.52 от2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм.- ДВ, бр.8 от2020 г.) Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, както и ИАСУТД генерират автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

  1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
  2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

(1а) (Нова- ДВ, бр.8 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, когато устройството/системата е в неработен режим (изключено) или е отворен неприключен фискален/системен бон при настъпване на часа за автоматично генериране на отчета, дневен финансов отчет се генерира веднага след включването на устройството/системата или приключване на бона, като датата на отчета следва да отговаря на датата, на която последно са регистрирани продажби/сторно операции или служебно въведени суми. Отвореният фискален/системен бон се отпечатва и записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.