Какво да правим при ремонт на касовия апарат

Извадка от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. (изм. и доп. – ДВ, БР. 26 ОТ 29.3.2019 г.)

Чл.40. (1) (Изм.- ДВ, бр.49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл.3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл.39, ал.5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ – „ремонт“;
2. спиране на захранващото напрежение за определен период – „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ – „кражба“;
4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“;
5. (нова- ДВ, бр.76 от2017 г.) поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни – „блокирало ФУ/ИАСУТД“.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет („НУЛИРАН RAM“), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.
(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.
(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл.3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. Сумите по сторно операции, документирани с касова бележка от кочан, се предават по реда на чл. 31.
(6) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред:
1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи от продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан за съответния ден;
2. сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които фискалното устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция;
3. непосредствено след действията по т.1 и2 се отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;
4. преди започване на регистрирането на продажби на стоки или услуги за текущия ден се извършват действията по т. 1 – 3.
(7) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При прекъсване и възстановяване работата на ФУ в рамките на работния ден на лицето по чл.3 оборотът, документиран с касови бележки от кочан, се предава:
1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан;
2. чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция.
(8) (Нова- ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В случаите по ал. 7 дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет се отпечатва в края на работния ден.
(9) (Нова- ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Редът по ал. 5 – 8 се прилага и при възстановяване работата на ИАСУТД.