Извадки от Наредба Н-18 (изм. – ДВ, бр. 68 от 2020 г.)

Извадката от Наредба Н-18 има за цел да Ви запознае с основни положения и промени в Наредбата. За повече подробности потърсете в Наредба Н-18, в сайта на НАП или се консултирайте с Вашият счетоводител.

 

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.
(3) При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка.
(4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-мо число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката.

Чл. 33. (1) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Извън случаите на продажби/сторно операции всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

Чл. 36. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС – ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите:

 1. на спиране на захранващото напрежение;
 2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ;
 3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
 4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането.

 1. (ДВ, бр.26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) при нефункциониране на фискалното устройство поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:

 1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;
 2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.


Чл. 39. (1) (изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, както и ИАСУТД генерират автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

 1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
 2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

(1а) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, когато устройството/системата е в неработен режим (изключено) или е отворен неприключен фискален/системен бон при настъпване на часа за автоматично генериране на отчета, дневен финансов отчет се генерира веднага след включването на устройството/системата или приключване на бона, като датата на отчета следва да отговаря на датата, на която последно са регистрирани продажби/сторно операции или служебно въведени суми. Отвореният фискален/системен бон се отпечатва и записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 или в специален регистър за ползваните касови бележки от кочан вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:

 1. ремонт на ФУ – „ремонт“;
 2. спиране на захранващото напрежение за определен период – „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода;
 3. кражба на ФУ – „кражба“;
 4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“;
 5. (ДВ, бр. 76 от 2017 г.) поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни – „блокирало ФУ/ИАСУТД“.


(5) (ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл.3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. Сумите по сторно операции, документирани с касова бележка от кочан, се предават по реда на чл. 31.

(6) (ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. – ДВ, бр.26 от 2019г., в сила от 29.03.2019г.) При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред:

 1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи от продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан за съответния ден;
 2. сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които фискалното устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция;
 3. непосредствено след действията по т.1 и 2 се отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;
 4. преди започването на регистрирането на продажби на стоки или услуги за текущия ден се извършват действията по т. 1 – 3.

(7) (ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. – ДВ, бр.26 от 2019г., в сила от 29.03.2019г.) При прекъсване и възстановяване работата на ФУ в рамките на работния ден на лицето по чл. 3 оборотът, документиран с касови бележки от кочан, се предава:

 1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан;
 2. чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция.

(8) (ДВ, бр.26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) В случаите по ал.7 дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет се отпечатва в края на работния ден.

Чл. 49.  (Изм. и доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт, при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. …
(2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ/ИАСУТД от лице, различно от посоченото в договора.

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.
(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.

 

Екипът на Хай Тийм

10.11.2020 г.