Извадки от Наредба Н-18 (изм. ДВ бр. 80 от 2018 г.)

Извадката от Наредба Н-18 има за цел да Ви запознае с основни положения и промени в Наредбата. За повече подробности потърсете в Наредба Н-18, в сайта на НАП или се консултирайте с Вашият счетоводител.

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.
(3) При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка.
(4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката.

Чл. 33. (1) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Извън случаите на продажби/сторно операции всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването ѝ с точност до минута.

Чл. 36. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС – ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. – ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите:
1. на спиране на захранващото напрежение;
2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ;
3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:
1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;
2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ – „ремонт“;
2. спиране на захранващото напрежение за определен период – „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ – „кражба“;
4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“;
5. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни – „блокирало ФУ/ИАСУТД“.

((5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП сумарния оборот, натрупан при работа с касови бележки от кочан. Натрупаният оборот се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните групи от издадените касови бележки от кочан.
(6) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато лицето по чл. 3 работи с касови бележки от кочан повече от един ден, оборотите се предават чрез издаване на отделен фискален бон, съдържащ оборота за съответния ден, като непосредствено след това се отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Този начин за предаване на натрупаните обороти се спазва за всеки ден, през който лицето по чл. 3 е отчитало продажби с касови бележки от кочан. Пълен дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва преди регистриране на извършваните продажби на стоки или услуги за текущия ден.
(7) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато работата на ФУ е прекъсната и възстановена в рамките на работния ден на лицето по чл. 3, съответно отчитането на продажбите се извършва с касови бележки от кочан в рамките на деня, в който е прекъсната и е възстановена работата на ФУ, натрупаният оборот, отчетен с касови бележки от кочан, се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот, като в края на работния ден се отпечатва общ дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет….

Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.
(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

Изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговските обекти:

  • Могат да използват само софтуер от публичния електронен списък;
  • Софтуерът управлява всички ФУ в търговския обект;
  • Отговорни са за целостта и интегритета на информацията в БД;
  • При контролни действия:

– Задължение за предоставяне на достъп на ОП до всички устройства, с които софтуерът работи;
– Достъп до одиторския профил на софтуера;
– Достъп до БД с възможност за експорт;

  • Подават информация в НАП относно:

– Вида на използвания софтуер;
– Средата в която работа и свързаните към него фискални и нефискални печатащи устройства;
– Местонахождение на БД;
– Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins).

Екипът на Хай Тийм

1.2.2019 г.