Блог

24.11.2021 15:25:15

Как да се детайлизират стоковите групи в касовите бонове

На страницата на НАП в рубриката Ново!Касови апарати, електронни търговци, СУПТО е качен файл Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби, актуални към 02.09.2019 г. , в който се обяснява подробно как да се детайлизират стоковите групи в касовите бонове.

ВЪПРОС:

"Във връзка с чл. 26 ал. 1 т. 7 относно наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги, възниква въпросът за детайлността на наименованието на стоките или услугите-наименование по групи до детайлно изписване на всеки артикул. Като се вземат предвид възможностите, предоставени от съвременните софтуерни продукти за управление на продажбите е наложително да се внесе яснота, какво да се отразява във фискалния бон, например в следните видове търговски обекти: a) Търговски обект за продажба на цветя (рязани стръкове, цветя в саксии) по видове стоки, както следва: - букет (букет хризантеми, букет рози и др.); - саксийни цветя (нарцис в саксия, фикус в саксия и др.); - рязан стрък (роза, гербер и др.). б) Търговски обект за продажба на мъжко, дамско и детско облекло (потници, тениски, пижами, чорапи) по видове стоки, както следва: - Облекло (мъжко, дамско или детско); - Мъжко облекло (потници, тениски, пижами, чорапи и др.); - Дамско облекло (потници, тениски, пижами, чорапи и др.); - Детско облекло (потници, тениски, пижами, чорапи и др.); - Мъжки потник, детски чорапи, дамска пижама; или - Пижама, потник, чорапи, независимо дали е/са мъжки, дамски или детски. в) Търговски обект за продажба на хранителни стоки, напитки и цигари, по видове стоки, както следва: - хлебни изделия (хляб ръчен, хляб заводски, пълнозърнест хляб и др.); - месо и изделия от месо (месо, колбаси и др.); - мляко и изделия от мляко и млечни продукти (прясно мляко, кисело мляко, сметана, кашкавал, сирене и др.); - плодове (ябълки, банани, портокали и др.); - тютюневи изделия (цигари, пури, пурети и др.); - алкохолни изделия (вино, бира, ракия и др.); г) Търговски обект за обмяна на валута; д) Търговски обект – заложна къща."

ОТГОВОР:

"Съгласно чл. 26, ал. 1 на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. фискалната касова бележка, издадена от фискално устройство (ФУ), трябва да е четима, да съответства на образеца съгласно приложение №1 и да съдържа задължителните реквизити, изброени в т. 1 - т. 17 на същата алинея. В съответствие с т. 7 фискалната касова бележка задължително трябва да съдържа наименование на стоката/услугата, код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги. Видно от разпоредбата, един от основните задължителни реквизити на фискалната касова бележка е наименование на стоката/услугата. Идентично нормативно изискване към фискалните касови бележки е било предвидено и в отменената Наредба № 4 от 16 февруари 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм., ДВ., бр.106/2006 г.) като реквизит, гарантиращ задължителна отчетност на извършената продажба, както в интерес на клиента, така и за целите на отчитането при търговеца и за осъществяване на контрол на извършените продажби в съответния търговски обект. С изменението на Наредба № Н-18/2006 г. (обн., ДВ, бр. 76/2017 г.) разпоредбата на т. 7 от ал. 1 на чл. 26 е прецизирана, за да поясни, че терминът „наименование“ се отнася за стоката/услугата. Изискването във фискалната касова бележка да бъде посочено наименование на стоката/услугата е императивно, от категорията на задължителните реквизити при извършване на всяка отделна продажба на стока/услуга в търговския обект и следва да бъде разглеждано с оглед спецификата на търговския обект и техническите и функционални параметри на използваното фискално устройство. Поставеният въпрос е свързан с регистрирането и отчитането на продажбите в различни търговски обекти – магазин за цветя, магазин за облекло, магазин за хранителни стоки и др. В тези обекти се предлага голям асортимент от разнообразни стоки (облекла, храни, напитки, тютюневи и алкохолни изделия, цветя и др.). Практиката показва, че в преобладаващата част от случаите задължените лица използват фискални устройства, които са програмирани да регистрират и отчитат продажбите по департаменти/стокови групи, без посочване на конкретния вид на продадената стока, например: - в магазин за облекло, продажбите на стоки се отразяват като „дрехи“, „облекло“ или „ДП1“; - в магазин за хранителни стоки, продажбите се отразяват като „хранителни стоки“, „нехранителни стоки“, „напитки“, „други“; - в магазин за цветя, продажбите се отразяват като „ДП1“, „цветя“. С оглед специфичната дейност в посочените търговски обекти и използваните в тях фискални устройства следва степента на детайлност в наименованието на продаваната стока да позволява на клиента да идентифицира вида на закупената от него стока. В тази връзка описаните примери от търговските практики за начин за регистриране на продажбите чрез отразяване на продаваните стоки като родово определени вещи, а именно във фискалната касова бележка да се съдържа само най-общо съответната стокова група или департамент без наименование, не може да се приеме като достатъчно за изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 1, т. 7, тъй като не позволява в достатъчна степен да бъде идентифициран видът на продаваната стока. В наредбата няма задължително нормативно изискване в издаваните фискални касови бележки като реквизит „наименование на стоката/услугата“ да бъде посочвана продаваната стока/услуга до степен на точното и пълно описание на конкретния артикул, предмет на продажбата, с изключение на предвидените в чл. 27, ал. 3 от наредбата продажби на специфични категории стоки/услуги. Разнообразието на артикулите от един вид стока/услуга, предлагани на пазара, извън посочените специфични категории, е в изключително широк диапазон, динамично и непрекъснато променящо се. В тази връзка и в съответствие с т. 7 на чл. 26, ал. 1 от наредбата нормативно се изисква като реквизит във фискалната бележка да бъде посочван най-малко съответният вид на продаваната стока/услуга, например: 1. В магазин за облекло продажбите на стоки следва да се отразяват по вид на продаваната стока/услуга - пижама, потник, чорапи, независимо дали е/са мъжки, дамски или детски; 2. В магазин за цветя продажбите на стоки следва да се отразяват по вид на продаваната стока/услуга – букет, независимо дали е букет хризантеми, букет рози и др.; саксийно цвете, рязан стрък, опаковане на подарък и др.; 3. В магазин за продажба на хранителни стоки, напитки и цигари продажбите следва да се отразяват по вид на продаваната стока, като най-малко се отбелязва: а) в хляб и хлебни изделия; б) месо; в) колбаси, г) прясно мляко, д) кисело мляко, е) кашкавал, ж) сирене; д) плодове; е) зеленчуци; ж) цигари, пури, пурети и др.; з) вино, бира, ракия и др. Изключение от гореописания ред е допустимо при продажби, извършвани в обменни бюра, заложни къщи или при продажби, извършвани по реда на чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г. По аналогичен начин следва да се отразяват продажбите и на стоки/услуги от всички останали, неизброени в горните примери за продажби в търговски обекти. Тези изисквания към фискалните касови бележки са минимални с оглед възможностите, предоставяни от съвременните технологии. Детайлното описание на продаваната стока позволява по-ефективно упражняване правата на клиентите. В тази връзка е препоръчително отразяването на продаваните стоки/услуги да се осъществява в по-голяма степен на индивидуализация. Следва да се отбележи, че задължително условие е при регистриране на продажба да се посочи видът на закупената стока/услуга, стойността и количеството й. При регистриране на продажба на различни стоки от един и същ вид, стоки с различни цени, продадените стоки следва да се посочват на отделен ред. По отношение на фискалния бон и придружаващата го фактура е необходимо продадените стоки да бъдат описани по горепосочения ред. Наличните на пазара модели фискални устройства предоставят техническа възможност за въвеждане на много по-голям брой артикули от нормативно предвидения (минимум 100 артикула, съгласно Приложение №2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 от наредбата) и съответно възможност продажбите да се отразяват по съответния вид стока/услуга. В случай че използваното ФУ поддържа по-малък брой артикули от предлаганите в конкретния търговски обект и с оглед спазване изискването за посочване на наименование на продадената стока/услуга (чл. 26, ал. 1, т. 7 от наредбата), което да позволява на клиента да идентифицира вида й, може да се използват софтуерни или технически средства, свързани с експлоатираното в обекта ФУ, напр. програмен продукт, позволяващ стоките да бъдат индивидуализирани чрез баркод четец. В този случай се приема, че ако софтуерът извършва операции единствено за извършване на справки относно цена и наименование на артикула, без в него да се въвежда информация за извършваните в обекта продажби и да се проследява движението на стоки и услуги, предмет на продажбите, то този софтуер не попада в обхвата на определението за софтуер за управление на продажбите. Следва да се има предвид, че по отношение на минималното съдържание и реквизитите във фискалния бон нормативната уредба не допуска като наименование на продаваната стока/услуга да се изписва: - обща сума на продажбата, - общи технически наименования, използвани при програмирането на ФУ, например „ДП1“, „ДП2“, - обобщена категория на продаваните стоки/услуги, например от типа на „хранителни стоки“, „нехранителни стоки“, „други“ и т.н. Този начин за отразяване е недопустим, тъй като не позволява идентифициране на продадената стока/услуга в търговския обект."

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Фискални устройства

Фискални устройства

Как да се детайлизират стоковите групи в касовите бонове

Как да се детайлизират стоковите групи в касовите бонове

На страницата на НАП в рубриката Ново!Касови апарати, електронни търговци, СУПТО е качен файл Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продаж На страницата на НАП в рубриката Ново!Касови апарати, електронни търговци, СУПТО е качен файл Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продаж 2021-11-24T15:25:15+02:00 Как да се детайлизират стоковите групи в касовите бонове

<h1><span style="color: #000000;">На страницата на НАП в <span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://nap.bg/page?id=744" target="_blank" rel="noopener">рубриката Ново!Касови апарати, електронни търговци, СУПТО</a></span>&nbsp;е качен файл&nbsp;<span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://nap.bg/document?id=19047" target="_blank" rel="noopener">Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби, актуални към 02.09.2019 г.</a></span>&nbsp;, в който се обяснява подробно как да се детайлизират стоковите групи в касовите бонове.</span></h1> <h3></h3> <h3>ВЪПРОС:</h3> <p>"Във връзка с чл. 26 ал. 1 т. 7 относно наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги, възниква въпросът за детайлността на наименованието на стоките или услугите-наименование по групи до детайлно изписване на всеки артикул. Като се вземат предвид възможностите, предоставени от съвременните софтуерни продукти за управление на продажбите е наложително да се внесе яснота, какво да се отразява във фискалния бон, например в следните видове търговски обекти: a) Търговски обект за продажба на цветя (рязани стръкове, цветя в саксии) по видове стоки, както следва: - букет (букет хризантеми, букет рози и др.); - саксийни цветя (нарцис в саксия, фикус в саксия и др.); - рязан стрък (роза, гербер и др.). б) Търговски обект за продажба на мъжко, дамско и детско облекло (потници, тениски, пижами, чорапи) по видове стоки, както следва: - Облекло (мъжко, дамско или детско); - Мъжко облекло (потници, тениски, пижами, чорапи и др.); - Дамско облекло (потници, тениски, пижами, чорапи и др.); - Детско облекло (потници, тениски, пижами, чорапи и др.); - Мъжки потник, детски чорапи, дамска пижама; или - Пижама, потник, чорапи, независимо дали е/са мъжки, дамски или детски. в) Търговски обект за продажба на хранителни стоки, напитки и цигари, по видове стоки, както следва: - хлебни изделия (хляб ръчен, хляб заводски, пълнозърнест хляб и др.); - месо и изделия от месо (месо, колбаси и др.); - мляко и изделия от мляко и млечни продукти (прясно мляко, кисело мляко, сметана, кашкавал, сирене и др.); - плодове (ябълки, банани, портокали и др.); - тютюневи изделия (цигари, пури, пурети и др.); - алкохолни изделия (вино, бира, ракия и др.); г) Търговски обект за обмяна на валута; д) Търговски обект &ndash; заложна къща."</p> <h2>ОТГОВОР:</h2> <p>"Съгласно чл. 26, ал. 1 на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. фискалната касова бележка, издадена от фискално устройство (ФУ), трябва да е четима, да съответства на образеца съгласно приложение №1 и да съдържа задължителните реквизити, изброени в т. 1 - т. 17 на същата алинея. В съответствие с т. 7 фискалната касова бележка задължително трябва да съдържа наименование на стоката/услугата, код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги. Видно от разпоредбата, един от основните задължителни реквизити на фискалната касова бележка е наименование на стоката/услугата. Идентично нормативно изискване към фискалните касови бележки е било предвидено и в отменената Наредба № 4 от 16 февруари 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм., ДВ., бр.106/2006 г.) като реквизит, гарантиращ задължителна отчетност на извършената продажба, както в интерес на клиента, така и за целите на отчитането при търговеца и за осъществяване на контрол на извършените продажби в съответния търговски обект. С изменението на Наредба № Н-18/2006 г. (обн., ДВ, бр. 76/2017 г.) разпоредбата на т. 7 от ал. 1 на чл. 26 е прецизирана, за да поясни, че терминът &bdquo;наименование&ldquo; се отнася за стоката/услугата. Изискването във фискалната касова бележка да бъде посочено наименование на стоката/услугата е императивно, от категорията на задължителните реквизити при извършване на всяка отделна продажба на стока/услуга в търговския обект и следва да бъде разглеждано с оглед спецификата на търговския обект и техническите и функционални параметри на използваното фискално устройство. Поставеният въпрос е свързан с регистрирането и отчитането на продажбите в различни търговски обекти &ndash; магазин за цветя, магазин за облекло, магазин за хранителни стоки и др. В тези обекти се предлага голям асортимент от разнообразни стоки (облекла, храни, напитки, тютюневи и алкохолни изделия, цветя и др.). Практиката показва, че в преобладаващата част от случаите задължените лица използват фискални устройства, които са програмирани да регистрират и отчитат продажбите по департаменти/стокови групи, без посочване на конкретния вид на продадената стока, например: - в магазин за облекло, продажбите на стоки се отразяват като &bdquo;дрехи&ldquo;, &bdquo;облекло&ldquo; или &bdquo;ДП1&ldquo;; - в магазин за хранителни стоки, продажбите се отразяват като &bdquo;хранителни стоки&ldquo;, &bdquo;нехранителни стоки&ldquo;, &bdquo;напитки&ldquo;, &bdquo;други&ldquo;; - в магазин за цветя, продажбите се отразяват като &bdquo;ДП1&ldquo;, &bdquo;цветя&ldquo;. С оглед специфичната дейност в посочените търговски обекти и използваните в тях фискални устройства следва степента на детайлност в наименованието на продаваната стока да позволява на клиента да идентифицира вида на закупената от него стока. В тази връзка описаните примери от търговските практики за начин за регистриране на продажбите чрез отразяване на продаваните стоки като родово определени вещи, а именно във фискалната касова бележка да се съдържа само най-общо съответната стокова група или департамент без наименование, не може да се приеме като достатъчно за изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 1, т. 7, тъй като не позволява в достатъчна степен да бъде идентифициран видът на продаваната стока. В наредбата няма задължително нормативно изискване в издаваните фискални касови бележки като реквизит &bdquo;наименование на стоката/услугата&ldquo; да бъде посочвана продаваната стока/услуга до степен на точното и пълно описание на конкретния артикул, предмет на продажбата, с изключение на предвидените в чл. 27, ал. 3 от наредбата продажби на специфични категории стоки/услуги. Разнообразието на артикулите от един вид стока/услуга, предлагани на пазара, извън посочените специфични категории, е в изключително широк диапазон, динамично и непрекъснато променящо се. В тази връзка и в съответствие с т. 7 на чл. 26, ал. 1 от наредбата нормативно се изисква като реквизит във фискалната бележка да бъде посочван най-малко съответният вид на продаваната стока/услуга, например: 1. В магазин за облекло продажбите на стоки следва да се отразяват по вид на продаваната стока/услуга - пижама, потник, чорапи, независимо дали е/са мъжки, дамски или детски; 2. В магазин за цветя продажбите на стоки следва да се отразяват по вид на продаваната стока/услуга &ndash; букет, независимо дали е букет хризантеми, букет рози и др.; саксийно цвете, рязан стрък, опаковане на подарък и др.; 3. В магазин за продажба на хранителни стоки, напитки и цигари продажбите следва да се отразяват по вид на продаваната стока, като най-малко се отбелязва: а) в хляб и хлебни изделия; б) месо; в) колбаси, г) прясно мляко, д) кисело мляко, е) кашкавал, ж) сирене; д) плодове; е) зеленчуци; ж) цигари, пури, пурети и др.; з) вино, бира, ракия и др. Изключение от гореописания ред е допустимо при продажби, извършвани в обменни бюра, заложни къщи или при продажби, извършвани по реда на чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г. По аналогичен начин следва да се отразяват продажбите и на стоки/услуги от всички останали, неизброени в горните примери за продажби в търговски обекти. Тези изисквания към фискалните касови бележки са минимални с оглед възможностите, предоставяни от съвременните технологии. Детайлното описание на продаваната стока позволява по-ефективно упражняване правата на клиентите. В тази връзка е препоръчително отразяването на продаваните стоки/услуги да се осъществява в по-голяма степен на индивидуализация. Следва да се отбележи, че задължително условие е при регистриране на продажба да се посочи видът на закупената стока/услуга, стойността и количеството й. При регистриране на продажба на различни стоки от един и същ вид, стоки с различни цени, продадените стоки следва да се посочват на отделен ред. По отношение на фискалния бон и придружаващата го фактура е необходимо продадените стоки да бъдат описани по горепосочения ред. Наличните на пазара модели фискални устройства предоставят техническа възможност за въвеждане на много по-голям брой артикули от нормативно предвидения (минимум 100 артикула, съгласно Приложение №2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 от наредбата) и съответно възможност продажбите да се отразяват по съответния вид стока/услуга. В случай че използваното ФУ поддържа по-малък брой артикули от предлаганите в конкретния търговски обект и с оглед спазване изискването за посочване на наименование на продадената стока/услуга (чл. 26, ал. 1, т. 7 от наредбата), което да позволява на клиента да идентифицира вида й, може да се използват софтуерни или технически средства, свързани с експлоатираното в обекта ФУ, напр. програмен продукт, позволяващ стоките да бъдат индивидуализирани чрез баркод четец. В този случай се приема, че ако софтуерът извършва операции единствено за извършване на справки относно цена и наименование на артикула, без в него да се въвежда информация за извършваните в обекта продажби и да се проследява движението на стоки и услуги, предмет на продажбите, то този софтуер не попада в обхвата на определението за софтуер за управление на продажбите. Следва да се има предвид, че по отношение на минималното съдържание и реквизитите във фискалния бон нормативната уредба не допуска като наименование на продаваната стока/услуга да се изписва: - обща сума на продажбата, - общи технически наименования, използвани при програмирането на ФУ, например &bdquo;ДП1&ldquo;, &bdquo;ДП2&ldquo;, - обобщена категория на продаваните стоки/услуги, например от типа на &bdquo;хранителни стоки&ldquo;, &bdquo;нехранителни стоки&ldquo;, &bdquo;други&ldquo; и т.н. Този начин за отразяване е недопустим, тъй като не позволява идентифициране на продадената стока/услуга в търговския обект."</p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки